QUYẾT ĐỊNH Phân công nhiệm vụ cho cán bộ, giáo viên, nhân viên. Năm học 2017 – 2018.

Quyết định phân công nhiệm vụ cho CBGV NV năm học 2017-2018

Số kí hiệu 01 /QĐ-TrMN
Ngày ban hành 05/03/2018
Ngày bắt đầu hiệu lực 13/03/2018
Ngày hết hiệu lực
Thể loại Công văn
Lĩnh vực Giáo dục - Đào tạo
Cơ quan ban hành Bộ GD&ĐT
Người ký Hoàng Thị Hải

Nội dung

 PHÒNG GD&ĐT THỊ XÃ KỲ ANH           CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  TRƯỜNG MẦM NON KỲ NAM                                 Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
                                                
       Số     /QĐ-TrMN                                    Kỳ Nam, ngày    tháng   năm 2018
 
 
QUYẾT ĐỊNH
Phân công nhiệm vụ cho cán bộ, giáo viên, nhân viên. 
 Năm học 2017 – 2018.
 
 
HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG MẦM NON
 
Căn cứ Quyết định số 14/2008/QĐ-BGDĐT ngày 7 tháng 4 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;
Căn cứ Văn bản Số 05/VBHN-BGDĐT ngày 13/02/2014 Quyết định Ban hành Điều lệ trường Mầm non
Căn cứ tình hình thực tế của trường Mầm non Kỳ Nam, xét khả năng, năng lực của cán bộ, giáo viên, nhân viên.
 
QUYẾT ĐỊNH
 
Điều 1: Phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng cán bộ, giáo viên, nhân viên thuộc trường Mầm non Kỳ Nam năm học 2017 - 2018   (Có bảng phân công kèm theo).
Điều 2: Cán bộ, giáo viên, nhân viên căn cứ vào nhiệm vụ được phân công, xây dựng kế hoạch từng tuần, tháng, kỳ, năm và các giải pháp kèm theo để thực hiện hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
Điều 3: Các tổ, và các ông (bà) có tên tại điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
Nơi nhận:                                                                           HIỆU TRƯỞNG
  • Như trên
  • Lưu HS./.
 
                                                                               
           
                                                                                  Hoàng Thị Hải
 
  PHÒNG GD&ĐT THỊ XÃ KỲ ANH           CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG MẦM NON KỲ NAM                       Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
 
                                                                 Kỳ Nam, ngày 26 tháng 03 năm 2017
 
PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ
CHO CÁN BỘ, GIÁO VIÊN, NHÂN VIÊN NĂM HỌC 2017 - 2018
(Kèm theo Quyết định số.../QĐ-MN, ngày..... tháng .... năm 2018
của Hiệu trưởng trường Mầm non Kỳ Nam)
 
   
 
 
Căn cứ vào Thông tư số 35/2008/TTLB-BGD-ĐT-BNV ngày 14 tháng 07 năm 2008. Thông tư liên tịch giữa Bộ GD&ĐT và Bộ Nội vụ về việc hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giáo dục và Đào tạo thuộc UBND tỉnh. Phòng GD&ĐT thuộc UBND cấp thị xã;
Căn cứ Điều lệ Trường Mầm non ban hành kèm theo Quyết định số 14/2008/QĐ-BGD-ĐT ngày 07 tháng 04 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.
Căn cứ tình hình thực tế, nhà trường phân công nhiệm vụ cho từng cán bộ, giáo viên, nhân viên phụ trách từng lĩnh vực công tác cụ thể như sau:
1. Bà: Ông Hoàng Thị Hải; Chức vụ:  Hiệu trưởng
Tiếp nhận công tác bàn giao của đ/c Ông Thị Diễn (Hiệu trưởng cũ). Chịu trách nhiệm trước UBND Thị xã và Phòng GD&ĐT về mọi hoạt động của nhà trường. Trực tiếp tham mưu cho Phòng Giáo dục và Đào tạo, chính quyền địa phương về các kế hoạch phát triển sự nghiệp giáo dục đào tạo trên địa bàn phường; trực tiếp chỉ đạo các CB, GV, NV thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị trong nhà trường; nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục; quản lý tài chính, tài sản của đơn vị.
- Chịu trách nhiệm công tác kiểm định chất lượng nhà trường cấp độ 3;
- Công tác xây dựng trường chuẩn Quốc gia mức độ II.
- Xây dựng kế hoạch năm học; xây dựng kế hoạch phát triển nhà trường theo từng giai đoạn.
- Phụ trách công tác xã hội hóa giáo dục, các cuộc vận động, các phong trào do Ngành Giáo dục phát động.
- Giám sát việc thực hiện các nhiệm vụ của phó hiệu trưởng đã được phân công
- Chủ trì các cuộc họp cơ quan, họp giao ban…
- Thành lập các tổ, khối chuyên môn. Bổ nhiệm tổ trưởng, đề xuất các thành viên của Hội đồng nhà trường trình cấp có thẩm quyền quyết định.
- Phân công điều hành quản lý đánh giá xếp loại, tuyển dụng, thuyên chuyển, khen thưởng, kỷ luật đối với CBGVNV theo quy định.
2. Bà Trần Thị Tình ; Chức vụ:  Phó Hiệu trưởng; Phụ Trách công tác chuyên môn, tham mưu giúp việc cho Hiệu trưởng, chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng và Phòng Giáo dục và Đào tạo TX. Kỳ Anh  về nhiệm vụ được phân công.
- Chịu trách nhiệm điều hành các hoạt động trong trường, do Hiệu trưởng phân công khi được ủy quyền và phụ trách các mảng công tác sau:
- Chỉ đạo hoạt động chuyên môn về công tác giáo dục trẻ trong nhà trường. Chỉ đạo các Tổ trưởng, Tổ phó các khối thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát, đánh giá kế hoạch hoạt động giáo dục của các tổ, khối;
- Xây dựng kế hoạch bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho giáo viên, nâng cao tay nghề cho đội ngũ giáo viên; kế hoạch BDTX năm 2017-2018.
- Xây dựng kế hoạch hoạt động của chương trình Kidsmart và kế hoạch hoạt động phòng hoạt động âm nhạc. Xây dựng kế hoạch trò chơi dân gian, kế hoạch ngày hội, ngày lễ ở trong trường;
- Xây dựng kế hoạch thực hiện ngày pháp luật, các cuộc vận động và phong trào thi đua, xây dựng cơ quan văn hóa; Kiểm định chất lượng của nhà trường theo quy định; các Hội thi của cô và trẻ. Phong trào văn hóa văn nghệ, TDTT.
- Xây dựng kế hoạch tăng cường phát triển vận động cho trẻ giai đoạng 2017- 2020
- Phát huy vai trò trách nhiệm chủ động sáng tạo tích cực trong công tác quản lý chỉ đạo chuyên môn. Nâng cao vai trò tự chủ, tự chịu trách nhiệm.
- Đề xuất khen thưởng, kỹ luật GV;
- Xây dựng các tiêu chí thi đua trong năm học đảm bảo tính dân chủ, tính hợp pháp, quyền lợi chính đáng cho người lao động. Tổ chức và thực hiện tích cực các phong trào thi đua của ngành, của nhà trường.
- Tổ chức triển khai thực hiện các văn bản Nghị quyết của cấp trên, của ngành của nhà trường, có báo cáo kết quả đánh giá theo các đợt phát động thi đua.
- Tích cực tuyên truyền với các lực lượng xã hội, Hội cha mẹ học sinh các phong trào: "Xây dựng trường học thân thiện, Học sinh tích cực".
- Phối hợp với nhà trường chăm lo đời sống và quyền lợi của thành viên công đoàn.
- Trực tiếp ký duyệt kế hoạch hoạt động của giáo viên, công văn, văn bản có liên quan về mảng công việc phụ trách; xây dựng chương trình công tác, làm các báo cáo, kế hoạch thuộc nội dung được giao để tham mưu cho Hiệu trưởng.
3. Bà Võ Thị Thu Hương; Chức vụ:  Phó Hiệu trưởng; Phụ Trách công tác bán trú của nhà trường, tham mưu giúp việc cho Hiệu trưởng, chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng và Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã Kỳ Anh, về nhiệm vụ được phân công.
Chịu trách nhiệm điều hành mọi hoạt động trong trường do Hiệu trưởng phân công  khi được ủy quyền và phụ trách các mảng công tác sau:
- Chỉ đạo hoạt động công tác chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ trong nhà trường; Phụ trách Hội chữ thập đỏ, quản lý cơ sở vật chất, tài sản chung của nhà trường.
- Chịu trách nhiệm chỉ đạo, quản lý công tác  bán trú, theo dõi tỷ lệ trẻ suy dinh dưỡng, có biện chỉ đạo phối hợp chăm sóc trẻ.
- Xây dựng kế hoạch phòng chống dịch bệnh, phòng chống trẻ suy dinh dưỡng (đối với trẻ nhà trẻ hàng tháng, trẻ MG theo quý) trong trường.
- Phụ trách công tác tuyên truyền, phát thanh.
- Quản lý hồ sơ trẻ bán trú, hồ sơ khám sức khỏe của CB,GV,NV.
- Quản lý đồ dùng, trang thiết bị phục vụ bán trú trong trường;
- Quản lý đồ dùng, trang thiết bị phục vụ dạy học ở các lớp; phòng chức năng; phòng âm nhạc.
- Xây dựng kế hoạch, chỉ đạo thực hiện vệ sinh trong và ngoài nhóm lớp, vệ sinh môi trường xung quanh, kế hoạch chăm sóc vườn rau, cây cảnh  trong trường.
- Phát huy vai trò trách nhiệm, chủ động sáng tạo tích cực trong công tác quản lý chỉ đạo, nâng cao vai trò tự chủ, tự chịu trách nhiệm.
- Phụ trách công tác thi đua, Phổ cập GDMN cho trẻ 5 tuổi trên địa bàn phường.
- Đề xuất khen thưởng, kỷ luật GV,NV;
Trực tiếp ký duyệt kế hoạch hoạt động của giáo viên, công văn, văn bản có liên quan về mảng công việc phụ trách; xây dựng chương trình công tác, làm các báo cáo, kế hoạch thuộc nội dung được giao để tham mưu cho Hiệu trưởng.
4. Các tổ trưởng, tổ phó chuyên môn.
- Chịu trách nhiệm trước BGH nhà trường về chất lượng giảng dạy, chăm sóc giáo dục trẻ của tổ mình, giúp cho Hiệu phó chuyên môn phụ trách về các hoạt động của chuyên môn;
- Xây dựng kế hoạch hoạt động chung của tổ theo tuần, tháng, năm học, nhằm thực hiện chương trình kế hoạch nuôi dưỡng, CS-GD trẻ và các hoạt động giáo dục khác;
- Thực hiện bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, kiểm tra đánh giá chất lượng, hiệu quả công tác nuôi dưỡng, CSGD trẻ của các thành viên trong tổ; quản lý sử dụng tài liệu, đồ dùng, đồ chơi, thiết bị giáo dục của tổ theo kế hoạch của nhà trường;
- Tham gia đánh giá, xếp loại giáo viên theo chuẩn nghề nghiệp GVMN;
- Đề xuất khen thưởng, kỹ luật GV;
- Chuyên môn sinh hoạt định kỳ ít nhất 2 tuần một lần.
- Xây dựng mối đoàn kết nội bộ nhà trường, nắm bắt tâm tư nguyện vọng của GV trong tổ, tham mưu kịp thời với hiệu trưởng để giải quyết phù hợp, thỏa đáng, đúng theo pháp luật Nhà nước.
5. Tổ trưởng tổ văn phòng:
- Xây dựng kế hoạch hoạt động của tổ theo tuần, tháng, năm nhằm phục vụ cho việc thực hiện các hoạt động của nhà trường về chăm sóc, dinh dưỡng; tham gia đề bạt ý kiến với Hiệu trưởng.
-  Điều hành các hoạt động khi được phân công của hiệu trưởng. Tổ chức các hoạt động chuyên môn, chuyên đề, tham gia công tác kiểm tra đánh giá tay nghề của GVNV.
- Phát huy tính chủ động, nêu cao tinh thần trách nhiệm trong công tác chuyên môn.
- Được hưởng tiền trách nhiệm hàng tháng khi hoàn thành nhiệm vụ được giao.
- Giúp Hiệu trưởng quản lý lưu giữ, xây dựng  hồ sơ của nhà trường;
- Thực hiện bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, kiểm tra đánh giá chất lượng, hiệu quả công việc của các thành viên trong tổ theo kế hoạch của nhà trường.
- Tham gia đánh giá, xếp loại giáo viên theo chuẩn nghề nghiệp GVMN;
- Sinh hoạt định kỳ ít nhất 2 tuần một lần.
5. Giáo viên.
- Thực hiện quy chế chuyên môn và những quy định của giáo viên, Điều lệ của trường Mầm non;
- Bảo vệ an toàn sức khỏe, bảo đảm tính mạng của trẻ trong thời gian ở trường;
- Thực hiện công tác CSGD trẻ theo chương trình giáo dục Mầm non. Xây dựng kế hoạch CSGD trẻ của lớp mình phụ trách cho cả năm học. Xây dựng kế hoạch theo từng chủ đề và kế hoạch hàng ngày phù hợp với thực tiễn ở địa phương và ở lớp mình; Xây dựng môi trường giáo dục, tổ chức các hoạt động nuôi dưỡng, CSGD trẻ đúng theo quy định; tham gia các hoạt động của tổ chuyên môn, của nhà trường và của ngành tổ chức;
- Trau dồi đạo đức, giữ gìn phẩm chất, danh dự, uy tín của nhà giáo; gương mẫu thương yêu trẻ, đối xử công bằng và tôn trọng nhân cách của trẻ, bảo vệ quyền lợi chính đáng của trẻ; đoàn kết, giúp đỡ đồng nghiệp;
- Tuyên truyền phổ biến kiến thức khoa học nuôi dạy trẻ cho các bậc cha mẹ, chủ động phối hợp với gia đình trẻ để thực hiện mục tiêu giáo dục trẻ;
- Vận động trẻ đến lớp đầy đủ theo chỉ tiêu được giao.
- Thực hiện các nghĩa vụ công dân, các Quy định của pháp luật Nhà nước và của ngành, các quy định của nhà trường, quyết định của Hiệu trưởng;
- Rèn luyện sức khỏe, học tập văn hóa, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ để nâng cao chất lượng chăm sóc, giáo dục trẻ.
* Các hành vi giáo viên không được làm:
- Xúc phạm danh dự, nhân phẩm, xâm phạm thân thể trẻ em và đồng nghiệp.
- Xuyên tạc nội dung giáo dục, không tụ tập nói chuyện riêng
- Bỏ giờ, bỏ buổi dạy, tuỳ tiện cắt xén chương trình nuôi dưỡng, chăm sóc giáo dục.
- Đối xử không công bằng đối với trẻ em.
- Bớt xén khẩu phần ăn của trẻ. Làm việc riêng khi đang tổ chức các hoạt động nuôi dưỡng, chăm sóc trẻ.
- Không chia rẽ, lôi bè kéo cánh làm mất đoàn kết  trong nội bộ.
* Khen thưởng và xử lý vi phạm:
- Giáo viên có thành tích được khen thưởng được tặng danh hiệu thi đua và các danh hiệu cao quý khác theo qui định.
- Giáo viên có hành vi vi phạm các quy định tại Điều lệ này thì tuỳ theo tính chất, mức độ sẽ bị xử lý theo quy định.
6. Nhân viên kế toán.
- Phản ánh, ghi chép kịp thời, trung thực, chính xác các khoản thu chi của nhà trường. Bảo quản lưu trữ hồ sơ sổ sách, chứng từ kế toán gọn gàng, khoa học theo đúng thời hạn quy định.
- Xây dựng kế hoạch  thu - chi - qui chế chi tiêu nội bộ đảm bảo đúng qui định hợp lý, hợp pháp với điều kiện thực tế của nhà trường theo các văn bản chỉ đạo của ngành.
- Xây dựng , cân đối định lượng ăn cho trẻ hàng ngày đảm bảo đủ lượng, đủ chất, theo  đúng thời gian quy định hàng ngày.
- Công khai thu -  chi tài chính tài sản hàng quí,hàng tháng theo qui chế công khai ( ban hành theo thông tư 36/2017/TT/BGDĐT ngày 28/12/2018 )
- Chịu trách nhiệm về công tác tài chính, kế hoạch quản lý ngân sách, cơ sở vật chất của nhà trường;
- Lập sổ theo dõi thu – chi hàng tháng, báo cáo công khai tài chính 3 tháng/1 lần các khoản thu từ nguồn xã hội hóa,nguồn NS cấp,nguồn tài trợ ;
- Làm lương và các khoản phụ cấp lương, kinh phí sự nghiệp vào ngày 05 hàng tháng;
- Tham mưu kịp thời các chế độ nâng lương định kỳ, nâng ngạch, nâng lương trước kỳ hạn cho CB,GV,NV;
- Quản lý phần mềm Pimip,phần mêm KIDSMART  phần mềm quản lý tài sản , quản lý hồ sơ nhân sự .
- Thực hiện chế độ bảo hiểm cho CB,GV,NV;
- Phụ trách các loại bảo hiểm của CB,GV,NV;
- Phối hợp với BGH nhà trường, thực hiện các báo cáo liên quan đến CSVC và tài chính của nhà trường đúng thời gian quy định.
- Làm một số công việc do sự phân công của hiệu trưởng,
8. Nhân viên Y tế:
Chịu trách nhiệm về nhiệm vụ của Y tế học đường, kiêm Văn  thư nhà trường
- Quản lý hồ sơ cân đo kiểm tra sức khỏe định kỳ cho trẻ.
- Theo dõi cấp phát thuốc sơ cứu ban đầu cho trẻ tại trường. Kết hợp tổ trưởng chăm sóc nuôi dưỡng y tế xã làm tốt công tác phòng chống dịch bệnh, khám sức khỏe định kỳ cho trẻ.
- Hỗ trợ các công việc khác theo sự phân công điều hành của Hiệu trưởng.
- Tham mưu giúp cho P.HT  phụ trách công tác chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ; Công tác vệ sinh MTXQ trong nhà trường
- Chịu trách nhiệm trong công tác chăm sóc sức khỏe cho trẻ và tính khẩu phần ăn, tỷ lệ suy dinh dưỡng, kiểm tra thực phẩm tươi sống;
- Xây dựng kế hoạch phòng chống dịch bệnh, phòng chống trẻ suy dinh dưỡng (đối với trẻ nhà trẻ hàng tháng, trẻ MG theo quý) cân đo sức khỏe  chấm kênh biểu đồ , lưu hồ sơ trẻ  trong trường.
- Chịu trách nhiệm về công tác văn thư lưu trữ, bảo quản, bảo mật đúng quy định của pháp luật;
- Kiểm tra các văn bản trước khi gửi đi, cách trình bày thể thức và kỹ thuật đúng theo Thông tư số 01/2011 TT-BNV;
- Chịu trách nhiệm công văn chuyển đi chuyển đến, các báo cáo thống kê đúng thời gian quy định khi có sự đồng ý của Hiệu trưởng.
- Quản lý, lưu trữ các loại văn bản đi và đến đầy đủ và khoa học;
- Phụ trách phần mềm  phổ cập
- Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được Hiệu trưởng phân công.
9. Thủ quỹ:
- Thu và giữ các khoản tiền về kinh phí HCSN và các khoản thu khác; chi, trả các khoản tiền đúng theo quy định, có sổ thu – chi đầy đủ, ghi rõ ràng khi chi tiền (có phiếu chi (hoặc) giấy xin tạm ứng có chữ ký của Hiệu trưởng.
10. Nhân viên cấp dưỡng:
- Làm tốt công tác tiếp phẩm, chọn thực phẩm tươi ngon có ký hơp đồng cam kết rõ ràng. Thức ăn chế biến đảm bảo quy trình, định lượng khẩu phần ăn cho trẻ đủ chất, thay đổi món ăn theo thực đơn, vệ sinh sạch sẽ.
- Phải sắp xếp  đồ dùng dụng cụ chế biến thực phẩm sống, chín riêng biệt, khoa học gọn gàng vệ sinh sạch sẽ..
- Chịu trách nhiệm lưu, hủy mẩu thức ăn đảm bảo thời gian, đúng qui định ký vào sổ theo dói hằng ngày;
- Có trách nhiệm tuyên truyền phổ biến kiến thức khoa học chăm sóc trẻ đối với các bậc phụ huynh.
- Chịu trách nhiệm trước nhà trường trong nấu ăn, chế biến thức ăn cho các cháu bán trú: đảm bảo vệ sinh ATTP, đủ chất đủ lượng, đảm bảo an toàn cho trẻ.
- Luôn luôn vệ sinh khu vực trong và ngoài nhà bếp sạch sẽ, gọn gàng, thực hiện đúng theo hệ thống bếp 1 chiều. Các loại sổ được cập nhật và lưu trữ đầy đủ, sạch-đẹp.
- Phát huy tính tự chủ tự chịu trách nhiệm trước công việc được giao.
11. Nhân viên Bảo vệ.
- Thực hiện đúng theo hợp đồng lao động của bảo vệ trường học;
- Làm việc theo nội quy và quy định của trường;
- Quản lý hệ thống điện, nước của nhà trường, khi có sự cố xảy ra báo ngay với Hiệu trưởng, các phó hiệu trưởng để giải quyết kịp thời.
- Thường xuyên tham mưu với nhà trường về công tác an ninh trường học, cảnh quan môi trường;
- Thực hiện những công việc khác được hiệu trưởng phân công;
- Mất tài sản phải bồi thường bằng hiện vật theo giá hiện hành.
Trên đây, là một số nhiệm vụ, trường đã phân công cho các thành viên trong nhà trường, khi có sự thay đổi, nhà trường sẽ điều chỉnh, bổ sung và thông báo sau. Đề nghị CB,GV,NVthực hiện tốt nhiệm vụ được phân công theo thông báo này./.
 
Nơi nhận:                                                                      HIỆU TRƯỞNG
- BGH (T/h)
- TTCM (T/h)
                                                                                     
                                                                                        Hoàng Thị Hải

 File đính kèm

HỖ TRỢ QUẢN TRỊ
LIÊN KẾT WEBSITE
THỐNG KÊ TRUY CẬP
  • Đang truy cập4
  • Máy chủ tìm kiếm1
  • Khách viếng thăm3
  • Hôm nay46
  • Tháng hiện tại3,660
  • Tổng lượt truy cập119,824
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây